AfyonEs Haber
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek […]

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek
2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen
mezuniyetlerden toplam 1146 (Bin yüz kırk altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1 – 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1 – 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 60 puan almış olmak,
2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli
(Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,
4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
– Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
– Baro kayıt belgesine sahip olmak,
3. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Adaylar 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim
programından başvuruda bulunabilecektir.
Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla
olan pozisyonlar için en fazla10 adet tercihte bulunabilecektir.
4. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak
üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim
mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme
imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday
belirlenecektir.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr
adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması
gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
– Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
– İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme
yapılmak üzere çağırılacaktır.
KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
İlan olunur.

7457/1/1-1
—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda 1150
(bin yüz elli) adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
b) Son başvuru tarihi 36 yaşından gün almamış olmak,
c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan
almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği
bölümlerinden mezun olmak,
d) Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman
mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans
yapmış olmak,
e) Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman
mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans
yapmış olmak,
f) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah
kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan
istenecektir.)
g) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
h) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI
VE İLANI
Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen
pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde
bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar
http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr.
internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Adaylar sınava gelirken yanlarında;
a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan
b)Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste
belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Tercihler adaylar tarafından online olarak alınacak olup tercih işlemleri ayrıca
www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-1’de yer alan iller arasından en fazla10 adet
tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanları doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercihleri ve puanları doğrultusunda EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak
sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden edevlet şifreleri ile sonucu öğrenebilecektir.
Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel
Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
– Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
– İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme
yapılmak üzere çağırılacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
İlan olunur.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ORMAN MUHAFAZA MEMURU) ALIM İLANI
Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözleşmeli personel pozisyonunda
2700 (iki bin yedi yüz) adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
b) Son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,
c) 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP93) en az 60
puan almış olmak,
ç) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman
Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan
Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban
Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,
d) Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah
kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak, (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan
istenecektir.)
e) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır.
f) Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe
aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile”
sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
2. BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI
VE İLANI
Adaylar 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 07.10.2019 gecesi saat
23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer
şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP93 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP93 puanı dikkate alınarak ancak
bir ilin sözlü ve uygulamalı sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar 27.10.2019 tarihine kadar
http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.
3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve zamanı 27.10.2019 tarihine kadar www.ogm.gov.tr.
internet adresinde ayrıca ilan edilecektir.
Adaylar sınava gelirken yanlarında;
a) Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)
bulundurmak zorundadır.
4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 15 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 17 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 17 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 17 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 17 puan
d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 17 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.
5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2018-KPSSP93 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP93 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste
belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki
sistemden e-devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ:
Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel
Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
– Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
– İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme
yapılmak üzere çağırılacaktır.
İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm
işlemler iptal edilecektir.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM